Základní pravidla spolupráce

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši objednávku!

Rádi bychom Vás informovali, že v zájmu transparentnosti a partnerské spolupráce bude realizace objednávky probíhat na základě následujících zásad:

 1. Doba realizace objednávky ze strany společnosti Eko-Okna S.A. začíná po zaplacení zálohy ve výši od 30% do 50% v závislosti na hodnotě objednávky:
 2. Eko-Okna S.A. může stanovit jinou výši zálohy bez ohledu na výše uvedené částky, která bude předem dohodnuta a potvrzena s kupujícím.

 3. Zaplacená záloha je nevratná a propadá ve prospěch společnosti Eko-Okna S.A. v případě odstoupení kupujícího od objednávky nebo v případě, že zboží nemůže být dodáno z důvodu nezaplacení zbývající části ceny před dodáním zboží. Pokud je objednávka realizována – s výslovným souhlasem společnosti Eko-Okna S.A. bez zálohy – v případě, že kupující od objednávky odstoupí od okamžiku potvrzení objednávky, je kupující povinen zaplatit společnosti Eko-Okna S.A. ekvivalent své objednávky na úhradu takto vzniklé škody.
 4. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení prodejní ceny.
 5. Před odesláním zboží je zákazník povinen uhradit zbývající část prodejní ceny. Společnost Eko-Okna S.A. odešle zboží kupujícímu až po připsání celé ceny objednávky na jeho účet. Nejpozději v den dodání musí být zbývající část ceny připsána na účet prodávajícího.
 6. V jednotlivých případech, které vyžadují předchozí písemnou dohodu se společností EKO-OKNA S.A, bude zboží odesláno bez zaplacení celkové ceny s tím, že kupující je povinen uhradit chybějící částku do okamžiku dodání zboží na místo vykládky.
 7. Pokud v případě popsaném v bodě 5 nebude platba přijata do okamžiku dodání zboží na místo vykládky, bude zboží vyloženo pouze v případě, že kupující zaplatí v místě vykládky platební kartou nebo v hotovosti před provedením vykládky.
 8. Společnost Eko-Okna S.A. nepovažuje předložení dokladu o potvrzení převodu v elektronické nebo papírové podobě za dostatečné potvrzení provedené platby. V případě platby bankovním převodem se za platbu považuje připsání peněžních prostředků na účet společnosti Eko-Okna S.A. Náklady na zastavení kamionu způsobené čekáním společnosti Eko-Okna S.A. na přijetí platby za zboží nese kupující.
 9. Kupující je povinen nést náklady na vrácení zboží společnosti Eko-Okna S.A. v případě, že nedojde k jeho vyskladnění z důvodu nezaplacení celé ceny.
 10. Zásady popsané v bodech 4–7 se nevztahují na kupující, kteří mají úvěrový limit poskytnutý společností Eko-Okna S.A.
 11. Zásady popsané v bodech 1–7 budou společností Eko-Okna S.A. individuálně upraveny.
 12. Veškeré množstevní nedostatky a zjevné fyzické vady zboží by měl kupující nahlásit při jeho převzetí v sídle prodávajícího nebo v případě jeho dodání v místě uvedeném v objednávce a označit je kupujícím v samostatném protokolu. Pokud je smlouva plněna za účasti dopravce, je tento oprávněn podílet se na sepsání protokolu.
 13. Vady, poškození a jiné vady, které nelze zjistit při převzetí zboží (skryté vady), je třeba nahlásit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od jejich zjištění. Kupující je povinen si dodané zboží prohlédnout neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od jeho vydání. Kupující je povinen poskytnout veškeré potřebné údaje požadované prodávajícím spolu s předložením pořízených fotografií.
 14. K oznámení o poškození zboží nebo jeho nesouladu s objednávkou po termínu uvedeném v bodě 11 se nepřihlíží, pokud kupující neprokáže zvlášť závažné důvody.
 15. Jakékoli jiné vady zboží zjištěné běžným provozem lze oznámit v rámci poskytnuté záruky za jakost. Stížnost by měla být podána prostřednictvím formuláře stížnosti, který naleznete pod odkazem REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Kupující bere na vědomí, že uznání reklamace se bude řídit zásadami reklamačního řádu, který naleznete na adrese PRAVIDLA PRO UZNÁVÁNÍ REKLAMACÍ.
 16. Ustanovení o záruce a odpovědnosti za případné vady předmětu kupní smlouvy nabývají účinnosti až po zaplacení celé částky uvedené na faktuře kupujícím (ust. 4.1.) ve prospěch společnosti Eko-Okna S.A.
 17. V případě nevyzvednutí řádně dodaného zboží v místě dodání nebo v případě nevydání zboží řidičem z důvodu neprovedení platby, bude zboží přepraveno do sídla společnosti Eko-Okna S.A. Za opětovnou přepravu zboží bude kupujícímu účtován přepravní poplatek v závislosti na vzdálenosti do místa dodání, nejméně však 150 EUR. Kromě toho bude kupujícímu účtováno 25 EUR za každý týden skladování za každé okno nebo jiný kus dřevěného výrobku, který nebude vyzvednut nebo dodán z důvodu nezaplacení.

Podpisem této objednávky přijímáme výše popsaná základní pravidla spolupráce, jakož i PODMÍNKY ZÁKLADŮ REKLAMACÍ a VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP).

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
NIP: 6391813241, KRS: 0000586067

Naše webové stránky používají internetové značky, jako jsou soubory cookie, ke shromažďování a zpracování osobních údajů za účelem personalizace obsahu a reklamy a analýzy návštěvnosti webových stránek, aplikací a internetu. Soubory cookie jsou IT data uložená v souborech a uložená ve vašem koncovém zařízení (tj. počítači, tabletu, smartphone atd.), která webový prohlížeč odešle serveru pokaždé, když z tohoto zařízení navštívíte webové stránky na internetu. Informace o zpracování Vašich osobních údajů